KMO 'Manta' 17 , 9250 Waasmunster
Tel: 0472-669.111
Fax: -
info@rentopia.be
Rentopia

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTOPIA

 

LET OP: deze website is in testfase, de vermelde prijzen zijn mogelijks niet allemaal correct, zie 'prijslijst' voor correcte prijzen.

  • Huurperiode :

ü  één dag: rekening houdend met de openingsuren kan u het gehuurde gedurende maximum 8 werk-/draaiuren benutten (behoudens andere afspraken gemaakt met rentopia en aldus op het huurcontract vermeld). Eén dag is één kalenderdag.

ü  een ‘volgende dag’: gaat in vanaf meer dan 8 uren gebruik of inlevering de volgende werkdag waardoor het gehuurde goed niet meer kan verhuurd worden op die volgende werkdag.

ü  een week: een periode van 7 opeenvolgende dagen waarop de

levering de eerste dag ten laatste om 11 uur  gebeurt, en de afhaling  de laatste dag ten vroegste om 17 uur.

ü  huurtermijn van 4 weken: dezelfde begin- en einduren dan bij weekverhuur  gelden. 4 weken staat gelijk met 4 maal 7 dagen.

  • Toestellen      op benzinemotor, diesel, petroleum of detergent worden met volle tank      geleverd. Het juiste type brandstof kan aan de geldende brandstofprijzen      meegeleverd worden. Enkel de verbruikte brandstof wordt aangerekend. De      huurder verbindt zich ertoe, behoudens andere overeenkomst geen eigen      brandstof in het toestel te gebruiken.
  • De      huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het      gebruik van het gehuurde.
  • De      huurder wordt steeds aansprakelijk gesteld voor schade en verlies van het      gehuurde tengevolge van zijn verkeerdelijk gebruik. Wij raden U aan zich      via ons omnium  te verzekeren voor      een vooraf besproken percentage van de huurprijs..
  • De      contractuele huurperiode kan op vraag van de huurder verlengd worden      indien het gehuurde niet door een andere klant gereserveerd is.

 

De huur wordt aangegaan op de hiernavermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen.

 

1. DUUR VAN DE HUUR

a) de huur gaat in, naargelang van het geval:

op het ogenblik dat huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van verhuurder; -op het ogenblik dat het gehuurde door de verhuurder aan de spoorwegen of de transporteur is overgedragen, wanneer het met de spoorwegen of een ander transportmiddel verzonden wordt.

Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname.  Zoniet is de verhuurder gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn die ten minste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen grond  tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling.

b) de huur eindigt: in alle gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder, op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting.

Nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen, om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van een week gaat in de dag nadat de aangetekende brief ter post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht ingebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, doch is daartoe niet verplicht, zonder een beroep op de Rechter te moeten doen, waar het zich ook bevinde. Alle kosten zoals b.v. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Hij kan verder de huurprijs aanrekenen en nadien wanneer de verhuurder het wenst kan hij de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van de datum van het factureren van de verkoopprijs en het dus eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

 

 

2. RISICO

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Vervoer-, laad- en loskosten zijn te zijnen laste.

-      De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zicht ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten :

-      diefstal van het gehuurde voorwerp ;

-      beschadiging door derden ;

-      rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers

-      faling

 Zoniet is hij verantwoordelijk voor alle schade door de verhuurder opgelopen.

De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud.

Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstneming door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.

b)Bij verzending en wanneer de inontvangstneming niet ter plaatse is gebeurd  en de verhuurder geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot terugname van de goederen, dient de huurder eventueel protest in te brengen per aangetekende brief, die op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na aflevering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen. De huurder heeft in dat geval echter de bewijslast dat de deficiëntie of de schade niet is ontstaan na de aflevering.

c) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat.

Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname, zaterdagen, zon-en feestdagen inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Dit gebeurt door de vaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen 5 dagen de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft gekregen in het verhuurcenter of gewoon wanneer de waarborg werd ingehouden. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke of vervanging over te gaan en de kosten, evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

d) De huurder is ook over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief,  aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

 

 

3. HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon-en feestdagen. Voor de berekening van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van :

-      8 uren voor de periode van één dag (zie hoger) ;

-    16 uren voor een week-end of 2 dagen. Het week­end begint op vrijdag 1 uur voor  sluitingstijd en eindigt op maandag te 9 uur

-     40 uren voor een periode van 7 dagen of één week.

-     160 uren voor een periode van 4 weken (28 dagen).

Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve werktijd korter is dan de forfaitaire. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro-rata van de supplementaire uren. Hiervoor wordt er voortgegaan op de door de urenteller van de machine aangegeven tijd. Voor een periode van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uren behouden, op voorwaarde dat de volgende dag een werkdag is. Is dit niet het geval, dan eindigt de huur op dezelfde dag, één uur voor sluitingstijd.

b) De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de duur van vermoedelijke verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.) dan heeft de verhuurder het recht, op kosten van de huurder, het of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade zoals bv. winstderving e.d. Reservatie kan mits betaling van de huursom.

c) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan, wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand.

d) De vermelde prijzen in de prijzenkolommen zijn eenheidsprijzen

e) Onze facturen zijn betaalbaar op onze zetel contant.

-    Elk protest dient te gebeuren binnen de 5 dagen na facturatiedatum en dit steeds   per aangetekende brief, zoniet wordt dit voor niet bestaand gehouden.

-    Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % per maand verschuldigd.

-    De B.T.W. valt ten laste van de koper of huurder.

-    Als goederen verkocht worden dan moeten alle klachten om geldig te zijn, tenzij ze betrekking hebben op verborgen gebreken, ons toekomen uiterlijk op 8 dagen na ontvangst der goederen of beëindigen der werken ; deze die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten gedaan worden binnen de 8 dagen na ontdekking.

-    Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de koper.

-    In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na de vervaldag zal ten titel van schadevergoeding als strafbeding een bedrag van 15 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn en dit enkel om reden van deze vertraging, van rechtswege en zonder aanmaning.

-    Bij niet-betaling van een wissel wordt de volledige som ook opnieuw eisbaar.

-    Alle betwistingen zowel als de invorderingen van de facturen kunnen naar keuze van de verhuurder gebracht worden voor de Vrederechter over het kanton Sint-Niklaas, of over het kanton waar een zetel van de vennootschap gevestigd is. Zo de betwisting onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg valt, dan is het naar keuze van de verhuurder respectievelijk de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde of de Rechtbank waar een zetel van de vennootschat gevestigd is.

-    Er kunnen administratiekosten aangerekend worden voor factuur.

 

4. BORGSOM

De borgsom moet betaald worden bij of voor het afsluiten van het contract. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde bedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

 

 

5. RICHTLIJNEN  VOOR HET GEBRUIK

Onder herinnering van hetgeen onder rubriek 2  is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op de volgende verplichtingen die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde toestel.

-       de huurder is ertoe verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en ervoor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens de gebruiksvoorschriften plaatsvindt ;

-       hij dient dagelijks het oliepeil van de compressoren, de motoren en pompen te      controleren en er zonodig de geschikte oliën aan toe te voegen ;

-       hij dient het periodiek onderhoud van het materieel te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent te kennen bij de onderschrijving van deze overeenkomst.Dit onderhoud geschiedt op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden ;

-       hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties zuiver horizontaal worden opgesteld ;

-       hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen ;

-       hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken ;

-       hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals degelijke smerig, zuiver gehouden luchtfilter, stofvrije en droge bewaring, enz…

-       hij dient op tijd en stond de koolborstels van de elektrische machines te vervangen ;

-       hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning ;

-       hij dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij alleen in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het verbruik ervan meebrengen, zoals belastingen, vergunningen, verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen, enz.

-       Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen van die aard. De huurder is verplicht alle wettelijk of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.

 

6. ALLERLEI BEPALINGEN

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen

b) De huur wordt alleen toegestaan voor het Belgisch  grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

c) Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de
verhuurder en hierdoor noodzakelijk het toestel terug te brengen. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door andere uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijk herstelwerkzaamheden, is in de
huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. Voor andere herstelwerken mag de huurder geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Deze werkzaamheden moeten door de huurder worden betaald, hierin zijn o.a. begrepen deze die door gebruik, onachtzaamheid van de huurder, overmacht of daden van derden.

d) Vervoer.
Zoals gemeld onder 2. a) zijn alle kosten ten laste van
de huurder.

-    Bij het terughalen op de werf, moet het materieel gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen.

-    Uitgezonderd voor verhuringen van minder dan 4 kalenderdagen, moet de datum van het ophalen ten minste 4 WERKDAGEN op voorhand worden meegedeeld.

-    Wanneer het vervoer door de verhuurder wordt verricht, verbindt de huurder zich tot het betalen van de vervoerskosten overeenkomstig aan die vermeld voor de regio waarin het afleveradres zich bevindt en overeenkomstig het georganiseerde transportmiddel. De vooraf vastgestelde vervoerskosten zijn te raadplegen in de prijslijst rentopia zoals vermeld op www.rentopia.be 

 

7. ONTBINDING VAN DE HUUR

a) Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet-inontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd over of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt tengevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand van het gehuurde aan derden, enz. is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 2 weken.